Aanstaande woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Burgers van Nederland die ouder zijn dan 18 jaar en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit kunnen hun stem uitbrengen op de politieke partij van hun voorkeur. Hiermee kan iedereen invloed uitoefenen op de samenstelling van de Tweede Kamer en daarmee op de kleur en het beleid van het nieuwe kabinet.

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) roept alle Nederlandse burgers van Marokkaanse afkomst op om 15 maart naar de stembus te gaan. Actief meedoen aan de verkiezingen door te stemmen is een van de belangrijkste manieren om als Marokkaanse Nederlander voor uw belangen op te komen en mee te tellen.

Naast het feit dat u hiermee gebruik maakt van uw democratische recht is uw stem tevens bepalend voor de politieke koers voor de komende jaren. De stem van Marokkaanse Nederlanders kan het verschil maken door tegenwicht te bieden tegen discriminatie en uitsluiting. Met de oproep van talrijke organisaties -religieus en niet-religieus- en een toenemende bewustwording onder Marokkaanse Nederlanders hopen we op een grote opkomst. Marokkaans-Nederlandse kiesgerechtigden zijn goed voor tenminste 3 zetels.

De uitslag van deze verkiezingen zal bepalend zijn voor de toekomst van Nederland. Des te belangrijker is het om uw stem niet verloren te laten gaan. Daarom: ga stemmen. Juist nu.

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) heeft vrijdag 3 februari 2017 zitting genomen in het overleg met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof n.a.v. de terroristische aanslag op het Islamitisch Cultureel Centrum in Quebec, Canada. Een aantal koepelorganisaties vanuit de Nederlandse moslimgemeenschap is uitgenodigd om in gesprek te gaan met de ministers en NCTV over de veiligheidssituatie van de moslimgemeenschap in Nederland.
 
Het SMN heeft in dit overleg de bezorgdheid geuit die leeft binnen de moslimgemeenschap aangaande de veiligheidssituatie met name rondom gebedshuizen en islamitische instellingen. Het islamofoob sentiment draagt enerzijds bij aan die bezorgdheid binnen de Nederlandse moslimgemeenschap en anderzijds is het voor bepaalde lieden uit de extremistische hoeken de voedingsbodem om tot gewelddadige acties over te gaan. Om deze ontwikkeling het hoofd te bieden heeft SMN een beroep gedaan op de ministers, NCTV, het maatschappelijke middenveld en de moslimgemeenschap  om vertrouwen en solidariteit in elkaar uit te spreken en daarmee moslimhaat in ons land te bestrijden.
Handreiking Veilige Moskee
De handreiking die in de werkgroep ‘veiligheid moskeeën’ is opgesteld, is de aftrap van een bredere aanpak die door samenwerking tussen de landelijke overheid, gemeenten, politie en moskeeën tot stand is gekomen. Hierin staan richtlijnen voor alle partijen om de veiligheidssituatie rondom moskeeën en moskeebezoekers te verbeteren. De handreiking staat niet op zichzelf en fungeert als leidraad voor een structurele samenwerking tussen de verschillende partijen. Moskeeën kunnen een beroep doen op gemeenten, politie en NCTV wat betreft hun veiligheidssituatie en kunnen middels de handreiking aankloppen voor kennis, expertise en middelen. Uitgangspunt is om het fundamentele grondrecht tot vrije geloofsbelijdenis in onze democratische rechtsstaat hiermee te borgen.
 
De werk- en stuurgroep ‘veiligheid moskeeën’ zal van structureel aard zijn om zo de communicatie en nauwe samenwerking tussen de Nederlandse moslimgemeenschap, de politie en de overheid in stand te houden en zo adequaat op te treden bij zorgelijke veiligheidssituaties rondom islamitische instellingen. Voor meer informatie over de handreiking, kunt u mailen naar info@smn.nl

Afgelopen donderdag presenteerde het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) het handboek Hulplijn Radicalisering: Een luisterend oor. Het handboek bevat een beschrijving van de aanpak van de Hulplijn. Na de lancering twee jaar geleden heeft de Hulplijn 550 hulpvragen ontvangen. In totaal zijn 163 ouders en andere hulpvragers ondersteund met vragen die gerelateerd zijn aan radicalisering.

De presentatie van het handboek in Utrecht werd bijgewoond door 60 belangstellenden, waaronder professionals, beleidsmakers, vertrouwenspersonen en ouders. Het handboek is bedoeld voor de (toekomstige) vertrouwenspersonen om hen concrete handvatten te bieden wat betreft de werkwijze van de Hulplijn. Daarnaast geeft het gemeenten, zelforganisaties, samenwerkingspartners en financiers inzicht in de werkwijze van de Hulplijn en aanverwante activiteiten. Het SMN wil de opgedane kennis en ervaring onder andere op deze manier met anderen delen.

Tijdens de presentatiebijeenkomst is ook stilgestaan bij de lessen en de uitdagingen van familie-ondersteuning in het algemeen. Verschillende sprekers waren het erover eens dat deze vorm van ondersteuning bij de aanpak van radicalisering van onschatbare waarde is. Tegelijkertijd is het voor de vertrouwenspersonen (ook professionals) de uitdaging om te blijven zoeken naar een goede mix tussen vertrouwelijkheid, belang van persoonlijke/maatschappelijke veiligheid en realistische verwachtingen naar de hulpvrager om effectief hulp te kunnen bieden.

Namens het SMN, dat met de Hulplijn als pionier twee jaar geleden was gestart, zei de voorzitter Bouchaib Saadane: “We gaan door op de ingezette lijn, trekken lessen uit het verleden en zullen in de toekomst ons aanbod blijven aanpassen aan de vraag en ontwikkelingen in onze samenleving”.

Tot slot sprak het SMN waardering uit voor de inzet van de vertrouwenspersonen. Ook is het SMN erkentelijk voor de bijdrage van talrijke organisaties en instellingen. In het bijzonder de fondsen, die de Hulplijn hebben ondersteund. Het handboek Een luisterend oor is op te vragen via: secretariaat@smn.nl

 

PVV-leider Geert Wilders is veroordeeld voor zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraak. Wat vinden de mensen die aangifte tegen hem deden van het vonnis?

Geert Wilders is door de Amsterdamse rechtbank wel veroordeeld voor zijn ‘minder-minder’-uitspraken, maar er is hem geen straf opgelegd. De Marokkaanse Nederlanders die in 2014 aangifte tegen hem deden zijn tevreden over het „principiële karakter” van het vonnis. Sommigen zijn teleurgesteld dat er geen schadevergoeding wordt toegekend wegens de immateriële schade die ze hebben geleden.

Abdou Menebhi, burgerrechtenactivist, is „opgelucht” dat Geert Wilders is veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. „Hiermee is bewezen dat we in een rechtsstaat leven. Ik voel me beschermd. Ook een politicus kan niet alles maar zeggen.”

Menebhi is een van de 6.474 mensen die in 2014 aangifte tegen Wilders deden na zijn ‘minder-minder-actie’. Hij is ook voorzitter van het Marokkaanse expertisecentrum Emcemo. Wat vindt hij ervan dat de rechtbank Wilders geen straf heeft opgelegd? „Niet erg, het gaat ons om het principe. Wij strijden niet tegen de persoon, maar tegen de ideeën en het haatzaaien.”

Het gaat ons om het principe. Wij strijden niet tegen de persoon

Mohammed el Marnissi, advocaat in opleiding, deed ook aangifte en eiste een schadevergoeding van 250 euro. Hij vindt het goed dat Wilders is veroordeeld, maar is teleurgesteld dat hem geen straf is opgelegd. Ook vindt hij het onterecht dat Wilders geen schadevergoeding hoeft te betalen. „Ik voel me door zijn uitspraken gekwetst en gekrenkt, en daar had ik genoegdoening voor gewild.” Maar hij gaat er verder geen werk van maken.

Advocaat Diantha van Eijsden zegt namens haar cliënt – een man met een Marokkaanse achtergrond die niet zelf met de krant wil praten – dat ze blij is met de duidelijke norm die de rechtbank met het vonnis gesteld heeft: politici staan niet boven de wet, ook Wilders niet. „Mijn cliënt is wel teleurgesteld dat de vordering tot schadevergoeding niet is toegewezen, want hij is echt gekwetst.”

Grenzen

Advocaat Michiel Pestman zegt namens zijn cliënten, enkele honderden, dat hij blij is met het principiële karakter van het vonnis. „De rechtbank heeft terecht gezegd dat ook voor een politicus als Wilders beperkingen gelden bij de vrijheid van meningsuiting.” Minderheden worden door dit vonnis beschermd. Dat er geen schadevergoeding komt, vinden zijn cliënten niet erg.

Dit is duidelijk een signaal dat iedereen in deze rechtsstaat gelijk is

Bouchaib Saadane, voorzitter Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders, is tevreden met de uitspraak van de rechtbank. „Ik voel me absoluut beschermd. Dit is duidelijk een signaal dat iedereen in deze rechtsstaat gelijk is. Daardoor geloven wij nog meer in die rechtsstaat dan eerst en we zijn er trots op. Alle vrijheden hebben grenzen. We hebben vaak gehoord dat het niks zou worden, een proces tegen Wilders. Gelukkig hebben die mensen ongelijk gekregen.”

bron: NRC

,,We staan niet alleen. Onze rechten zijn beschermd. Het leek even of de vrijheid van meningsuiting grenzeloos was.” Bouchaib Saadane, voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) is de tevreden over de uitspraak in het ‘Minder Minder-proces van Geert Wilders. Hij legt zelf uit waarom:

Bouchaib Saadane is de opvolger van Farid Azarkan, die opstapte om actief te worden als politicus bij DENK.

,,We leven in een rechtsstaat. Eentje waarin alle burgers gelijk zijn voor de wet en niemand erboven staat. Vandaag is er veel bevestigd door de uitspraak van de rechter. Het heeft wel lang geduurd, voordat het eindelijk zover was. En dat heeft de afgelopen tijd de nodige spanningen opgeleverd. Maar uiteindelijk is er een uitspraak gekomen waar wij van kunnen zeggen: eindelijk. Er is zekerheid. Onze rechten zijn beschermd.

Niet alleen die van ons, als Marokkaanse Nederlanders, maar die van iedereen. Alle Nederlandse burgers zijn beschermd tegen mensen die alles willen zeggen en doen. We praten in Nederland altijd over de vrijheid die we hebben. En wij, Marokkaanse Nederlanders, zijn heel gelukkig met deze vrijheid. Vrijheid van godsdienst, meningsuiting, ga zo maar door.”

Vandaag is aangetoond dat geen enkele vrijheid grenzeloos is. Ook die van meningsuiting niet. We moeten weten dat we onze grenzen moeten kennen.

Grenzeloos
,,De laatste jaren hebben wij vaak het gevoel gehad dat die vrijheid van meningsuiting grenzeloos was geworden. Vandaag is aangetoond dat geen enkele vrijheid grenzeloos is. Ook die van meningsuiting niet. We moeten weten dat we onze grenzen moeten kennen. Als we dat niet weten, dan hebben we rechters die dat voor ons kunnen doen. Dat is vandaag bewezen.

De rechter heeft zijn uitspraak gedaan na goed onderzoek en met een gedegen motivatie. Voor ons gaat het niet om de inhoud van de uitspraak. Waar het ons om gaat, is het signaal. Dat het signaal er is gekomen. Wilders hoeft niet gestraft te worden met geld, of met een taakstraf. Voor ons is het al genoeg dat hij is veroordeeld voor het feit dat hij te ver is gegaan. Te ver op het gebied van discriminatie en haat. Daar hadden wij het meeste last van. Voor ons geeft deze uitspraak voldoening.”

Bananenrepubliek
,,Geert Wilders zal zich niet laten temperen. Zo kennen wij hem niet. En als ik zo de reacties lees, dan gaat dat ook niet gebeuren. Maar we leven niet in een bananenrepubliek. We leven in Nederland. En in Nederland heeft Geert Wilders het niet alleen voor het zeggen. Ik hoop dat Wilders en zijn adviseurs beroep doen op hun goede verstand. En dat ze ermee ophouden met alles wat ze tot nu toe hebben gezegd en gedaan.

Hij beschadigt niet alleen de Marokkanen en de moslims in Nederland, maar ook de rest van Nederland. Het land waar wij trots op zijn, loopt hierdoor schade op. En die schade is nog erger dan welke schade dan ook.”

De Marokkaanse gemeenschap doet een beroep op Wilders, een beroep om zich anders te gaan gedragen.

Beroep
,,De Marokkaanse gemeenschap doet een beroep op Wilders, een beroep om zich anders te gaan gedragen. Maar, politici moeten scherp blijven. Ze moeten het debat blijven voeren. Geert Wilders ook, en dat is maar goed ook. Maar hij moet wel zijn grenzen kennen, en ermee ophouden om de samenleving zo te polariseren. Want dat is waar hij mee bezig is.

In de Marokkaanse gemeenschap heerst opluchting. ‘Hèhè, de rechtbank is opgestaan. Tot hier en niet verder!’ Natuurlijk zijn er ook negatieve reacties. ‘Gaat deze uitspraak niet bijdragen aan zijn populariteit? Wordt hij zo niet alleen maar sterker?’ We zijn niet bang. Tegenover de aanhang van Wilders staan heel veel Nederlanders die zijn ideologie niet delen. Die boos zijn over zijn uitlatingen.

We hopen dat Wilders zich vanaf nu meer bezig gaat houden met maatschappelijke en politieke vraagstukken. Vraagstukken waar alle Nederlanders mee bezig zijn. Werkeloosheid, onderwijs, gezondheidszorg, Europa, ga zo maar door. Dat zijn problemen die aandacht verdienen. Laten we alsjeblieft dáárover gaan discussiëren.

We moeten Nederlands sterker maken. En hoe Wilders dat doet? Dat werkt niet. Dat komt niks ten goede. De uitspraak bewijst: wij Marokkaanse Nederlanders staan niet meer alleen. Dat geeft ons een goed gevoel. Maar we hebben er wel lang voor moeten strijden.”

 

 bron: Algemeen Dagblad

Imams in conclaaf over terreurdreiging

Imams wordt vaak verweten weg te kijken bij de dreiging die de samenleving voelt van Syriëgangers. Maar de zeventig imams die maandag bijeenkwamen, willen hun verantwoordelijkheid nemen.

In het Utrechtse congrescentrum Het Vechthuis waren zo’n zeventig imams, voornamelijk van Marokkaanse komaf, bijeen om te praten over hun rol in de strijd tegen radicalisering. De ene na de andere kwam met een voorbeeld van geslaagde interventie.

Deze bijeenkomst was georganiseerd door VIN (Vereniging van Imams in Nederland) en SMN (Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders)

Lees hier het volledige artikel.

Op zaterdag 26 november en zondag 27 november staat de voorstelling Saad Labnat van gezelschap Masrah al Madina uit Rabat in de Stadsschouwburg van Utrecht (de 26ste) en Amsterdam (de 27ste). In januari stond het gezelschap nog met de voorstelling Miaadna Laacha, met o.a. Dounia Boutazout, in de schouwburg.

De regie van Saad Labnat is in handen van Hicham El Jebbari. Regisseur El Jebbari maakt komedies waarin hij op humoristische wijze heikele maatschappelijke kwesties aankaart. In zijn ensemble spelen een aantal steracteurs van de Marokkaanse tv.

Saad Labnat is het verhaal van Mounia, de mooie dochter van de feodale heer El Hashmi. Als ze er achter komt dat ze zal worden uitgehuwelijkt aan iemand die ze niet kent, vermomt ze zich als dienstmeisje om zo te ontkomen aan het geplande huwelijk. Ondertussen wordt ze verliefd op de chauffeur van haar beoogde echtgenoot. Althans, dat denkt ze. Maar wat blijkt? De chauffeur is in werkelijkheid de man aan wie Mounia zou worden uitgehuwelijkt. Hij doet zich voor als chauffeur om de vader van Mounia een lesje te leren…

Koop hier uw kaartjes voor de voorstelling in Utrecht!
Koop hier uw kaartjes voor de voorstelling in Amsterdam!

Als je je eigen keuzes mag maken, je eigen beslissingen mag nemen, voel je je vaak gelukkiger en blijer. Denk aan jouw eigen studiekeuze, wanneer je op kamers wilt gaan, of welk werk je wilt doen. Maar ook de keuze om een vriendje te hebben en nog niet te trouwen. Of als je graag samen wilt zijn met iemand van hetzelfde geslacht. Dat is ook jouw keuze.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom anderen voor je willen beslissen, bijvoorbeeld je ouders. Ze kunnen andere verwachtingen van je hebben. Misschien zijn ze bang voor wat anderen zullen zeggen. Wat doe je dan? Er samen over praten, kan zorgen voor verbetering. Misschien niet meteen. En misschien ook niet perfect. Maar een gesprek kan de moeite waard zijn. Omdat het zo belangrijk is om jezelf te kunnen zijn, om je eigen keuzes te mogen maken.

Misschien vind je het lastig om te praten over je eigen keuzes. Op de site vertellen anderen hoe zij het hebben aangepakt. Hun verhalen kunnen jou helpen om zelf een gesprek te beginnen. Ook vind je tips en instanties die je kunnen helpen bij het voeren van jouw gesprek. Dat maakt het misschien minder spannend om erover te beginnen. En makkelijker om te bepalen of een gesprek voor jou ook kan werken.

De campagne ‘praten over jouw keuzes’ is opgezet door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en een aantal partners. Het doel van de campagne is om mensen er bewust van te maken dat keuzevrijheid belangrijk is en dat praten kan helpen om eigen keuzes te mogen maken. Ook biedt de campagne inspiratie en handvatten om een gesprek te beginnen.

Bezoek de website: www.pratenoverjouwkeuzes.nl

MOSKEE IN ROOSENDAAL PROBEERT ONVERMOEIBAAR EEN BRUG TE SLAAN NAAR NEDERLANDSE BUURTBEWONERS

Wanneer een dood schaap wordt opgehangen op de bouwplaats van de moskee in Roosendaal door felle tegenstanders, besluit de voorzitter van de moskee het roer om te gooien. Een groep vrijwilligers komt met een baanbrekend plan: moslims moeten niet afwachten, maar zelf een brug bouwen naar de Nederlandse samenleving. Onvermoeibaar komen ze met het ene na het andere initiatief. Maar het zit ze niet mee. Veel Nederlandse buurtbewoners zijn wantrouwig. De moskee komt volop in het nieuws wanneer er na de aanslagen in Parijs een poging wordt gedaan om de moskee in brand te steken. Voor de moskeemannetjes is dan de wanhoop nabij.

De 2Doc: De Moskeemannetjes is dinsdag 8 november te zien om 22.55 uur bij de VARA op NPO 2.

Documentairemaker Kees Schaap volgt anderhalf jaar lang een groepje vrijwilligers rond de moskee. Via allerlei buurtinitiatieven proberen de vrijwilligers de liefde te winnen van de buurtbewoners, maar dat blijkt niet eenvoudig. Op de sportdagen die ze voor de wijk organiseren komen alleen Marokkaanse kinderen af. Als ze tijdens de Ramadan een etentje organiseren voor de omwonenden krijgen ze kritiek dat er geen vrouwen bij zijn.

De vrijwilligers richten een buurtpreventieteam op om de omwonenden te helpen hun veiligheid te verhogen. Maar na de brandstichting wordt het team alleen nog ingezet om de moskee 24 uur per dag te bewaken. Camera’s worden geplaatst, deuren gaan op slot, en zo blijft er van de openheid die de gemeenschap nastreeft weinig over. Toch laten de moskeemannetjes zich niet kisten. Aangevoerd door de gevoelige doorzetter Omar blijven ze geloven in het bouwen van een brug naar de Nederlandse samenleving.

Camera en regie: Kees Schaap
Montage: Floor Rodenburg

De Moskeemannetjes is een coproductie van BNN-VARA en Episode One.

Wilders was afwezig op de eerste dag van de rechtszaak. Na alle inleidende schermutselingen van de afgelopen maanden, ging maandag 31 oktober het proces tegen PVV-leider Geert Wilders van start.

Farid Azarkan, voormalig woordvoeder van SMN en één van de vele die aangifte heeft gedaan tegen Wilders, aan het woord bij EenVandaag over het proces.

Bekijk hier de aflevering terug.