De afnemende aandacht voor kwetsbare wijken in Nederland baart het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) grote zorgen. SMN ontvangt reeds geruime tijd signalen uit het land dat de leefbaarheid in de wijken afneemt.

Deze signalen worden door onderzoek bevestigd en erkend. Uit onderzoek in opdracht van Aedes -verwerkt in het Eindrapport Veerkracht in het corporatiebezit 2018– blijkt dat de instroom van kwetsbare groepen en de leefbaarheid als totaal gezien ongunstige ontwikkelingen in de wijken laten zien. Deze ongunstige ontwikkelingen nemen volgens dit rapport in omvang en complexiteit anno 2018 verder toe.

SMN roept het Rijk, gemeenten, corporaties en betrokken instellingen op om samen met vertegenwoordigende organisaties van de in deze wijk woonachtige gemeenschappen deze negatieve spiraal een halt toe te roepen. De concentratie van multiproblematiek in wijken heeft een directe relatie met overlast en verslechtering van de leefbaarheid. Dat betekent dat ook wijkbewoners die niet direct vallen in de probleemcategorieën worden getroffen (hinder en overlast) door de staat waarin de eigen woonwijk zich bevindt. De elkaar versterkende problemen en neveneffecten zijn wederom een hard signaal naar betrokken partijen toe om actief werk van te maken van de leefbaarheid in wijken.

SMN onderschrijft de noodzaak om te interveniëren in oorzaken die een negatieve invloed hebben op deze wijken. Beleidsmaatregelen zoals de kostendelersnorm, toewijzings- en huurbeleid, toetsingsinkomen en de bovengemiddelde verkoop van sociale huurwoningen hebben allen op zichzelf neveneffecten die van invloed zijn op zowel de samenstelling van de wijken als de problematieken. Maar ook de relatief hoge werkloosheid onder jongeren speelt een rol. Dit geluid komt reeds lange tijd frequent bij SMN terecht vanuit onze achterban.

De oplossingsrichting ligt in een sociale buurtaanpak waarbij echte aandacht komt voor de wijken en haar bewoners. Dat vraagt om een intensieve en structurele samenwerking op diverse sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen met overheid en instellingen, maar juist ook met de inwoners zelf en hun vertegenwoordigende organisaties. SMN meent dat oplossingen gezocht moeten worden in een gezamenlijke inspanning met de bewoners. Ook in de Vernieuwingsagenda, een aanpak om deze problematiek het hoofd te bieden, blijkt de rol van de gemiddelde inwoner achterwege gelaten. Gebrek aan kennis over de gemeenschappen in de wijken en hun leefwereld hebben mede tot ontwikkelingen geleid die de huidige negatieve spiraal als gevolg hebben.

SMN wil zo snel mogelijk om tafel met betrokken partijen om toe te werken naar structurele oplossingen, in plaats van symptomen te bestrijden in afwezigheid van de mensen die er dagelijks hinder aan ondervinden.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bouchra Dibi, woordvoerder van SMN.

Tel: 06-23121444.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *