Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) heeft vrijdag 3 februari 2017 zitting genomen in het overleg met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof n.a.v. de terroristische aanslag op het Islamitisch Cultureel Centrum in Quebec, Canada. Een aantal koepelorganisaties vanuit de Nederlandse moslimgemeenschap is uitgenodigd om in gesprek te gaan met de ministers en NCTV over de veiligheidssituatie van de moslimgemeenschap in Nederland.
 
Het SMN heeft in dit overleg de bezorgdheid geuit die leeft binnen de moslimgemeenschap aangaande de veiligheidssituatie met name rondom gebedshuizen en islamitische instellingen. Het islamofoob sentiment draagt enerzijds bij aan die bezorgdheid binnen de Nederlandse moslimgemeenschap en anderzijds is het voor bepaalde lieden uit de extremistische hoeken de voedingsbodem om tot gewelddadige acties over te gaan. Om deze ontwikkeling het hoofd te bieden heeft SMN een beroep gedaan op de ministers, NCTV, het maatschappelijke middenveld en de moslimgemeenschap  om vertrouwen en solidariteit in elkaar uit te spreken en daarmee moslimhaat in ons land te bestrijden.
Handreiking Veilige Moskee
De handreiking die in de werkgroep ‘veiligheid moskeeën’ is opgesteld, is de aftrap van een bredere aanpak die door samenwerking tussen de landelijke overheid, gemeenten, politie en moskeeën tot stand is gekomen. Hierin staan richtlijnen voor alle partijen om de veiligheidssituatie rondom moskeeën en moskeebezoekers te verbeteren. De handreiking staat niet op zichzelf en fungeert als leidraad voor een structurele samenwerking tussen de verschillende partijen. Moskeeën kunnen een beroep doen op gemeenten, politie en NCTV wat betreft hun veiligheidssituatie en kunnen middels de handreiking aankloppen voor kennis, expertise en middelen. Uitgangspunt is om het fundamentele grondrecht tot vrije geloofsbelijdenis in onze democratische rechtsstaat hiermee te borgen.
 
De werk- en stuurgroep ‘veiligheid moskeeën’ zal van structureel aard zijn om zo de communicatie en nauwe samenwerking tussen de Nederlandse moslimgemeenschap, de politie en de overheid in stand te houden en zo adequaat op te treden bij zorgelijke veiligheidssituaties rondom islamitische instellingen. Voor meer informatie over de handreiking, kunt u mailen naar info@smn.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *